Приклад оформлення статті

УДК 616-31-002:616-02:616-03

Клітинська Оксана Василівна,
доктор медичних наук, професор,
професор кафедри стоматології післядипломної освіти,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID ID: 0000-0001-9969-2833
SCOPUS ID: 57193120681
м. Ужгород, Україна

Гурандо Вячеслав Радомирович,
кандидат медичних наук, доцент,
доцент кафедри фундаментальних медичних дисциплін та
ортопедичної стоматології,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID ID: 0000-0001-6303-3799
SCOPUS ID: 57193122263
м. Ужгород, Україна

Схема діагностики гострого пульпіту тимчасових зубів 

Анотація містить коротко викладені вступ, мету дослідження, матеріали та методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки. (не менше 1800 знаків)
Ключові слова: тимчасові зуби, гострий пульпіт, больові відчуття, методи дослідження, критерій постановки діагнозу.

Klitynska Oksana Vasylivna, Doctor of Medicine, Professor, Professor at the Department of Dentistry of Postgraduate Education, Uzhhorod National University, ORCID ID: 0000-0001-9969-2833, Uzhhorod, Ukraine

Hurando Viacheslav Radomyrovych, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Fundamental Medical Disciplines and Orthopedic Dentistry, Uzhhorod National University, ORCID ID: 0000-0001-6303-3799, Uzhhorod, Ukraine

Scheme of diagnosis of acute pulpitis of temporary teeth

Анотація англійською мовою містить коротко викладені вступ, мету дослідження, матеріали та методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки. (не менше 1800 знаків)
Key words: temporary teeth, acute pulpitis, pain, research methods, diagnostic criteria.

Вступ. [...]
Методологія та методи дослідження. [...]
Виклад основного матеріалу дослідження. [...]
Висновки з дослідження. [...]

ЛІТЕРАТУРА

1. Клітинська О.В., Дячук Е.Й. Аналіз поширеності карієсу у дітей дошкільного віку міста Ужгорода. Актуальні питання стоматології сьогодення : матеріали науково-практичної конференції, м. Тернопіль, 19 листопада 2010 р. Тернопіль, 2010. С. 24–25.

2. Пульпіти у дітей: етіологія, клініка, діагностика, лікування : навчальний посібник / О.І. Годованець, Т.С. Кіцак, О.О. Вітковський, Ю.О. Павлов. Чернівці : Буковинський державний медичний університет, 2018. 120 с.

3. Statistical model of caries formation and progression in children of preschool and early school age domiciled in biogeochemical deficiency of fluorine and iodine / O.V. Klitynska, N.V. Gasyuk, Ye.Ya. Kostenko, V.R. Gurando. Journal of Stomatology. 2017. Vol. 70. № 6. P. 674–678.

REFERENCES

1. Klitynska, O.V., Diachuk, E.Y. (2010). Analiz poshyrenosti kariiesu u ditei doshkilnoho viku mista Uzhhoroda [Analysis of caries prevalence in preschool children of Uzhhorod]. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii “Aktualni pytannia stomatolohii sohodennia” [Materials of the scientific and practical conference “Actual issues of today’s dentistry”] (Ternopil, November 19, 2010). Ternopil, pp. 24–25 [in Ukrainian].

2. Hodovanets, O.I., Kitsak, T.S., Vitkovskyi, O.O., Pavlov, Yu.O. (2018). Pulpity u ditei: etiolohiia, klinika, diahnostyka, likuvannia: navchalnyi posibnyk [Pulpitis in children: etiology, clinic, diagnosis, treatment: study guide]. Chernivtsi: Bukovyna State Medical University, 120 p. [in Ukrainian].

3. Klitynska, O.V., Gasyuk, N.V., Kostenko, Ye.Ya., Gurando, V.R. (2017). Statistical model of caries formation and progression in children of preschool and early school age domiciled in biogeochemical deficiency of fluorine and iodine. Journal of Stomatology, 70(6), 674–678 [in English].