Вимоги до оформлення статей

Технічні вимоги до оформлення статей:

Стаття подається у форматі *.doc, *.docx (MS Word): гарнітура Times New Roman, кегль 14 пт, міжрядковий інтервал 1,5. Поля ліворуч, вгорі, внизу – 2,5, праворуч – 2 см. Відступ абзацу – 1,25 см.

Мови публікацій: українська, словацька, англійська.

Мінімальний обсяг оригінальної статті – 6 сторінок, оглядової – 12 сторінок.

1. Індекс УДК розташовують у лівому верхньому кутку. 

2. У наступному рядку вказуються відомості про авторів: праворуч (вирівнювання по правому краю тексту напівжирними літерами, курсивом) – прізвище, ім’я, по батькові автора; рядком нижче курсивом – науковий ступінь та вчене звання, посада, повна назва місця роботи та/або навчання (найменування установи або організації, включаючи підрозділ, кафедру), ідентифікатор учасника ORCID; рядком нижче курсивом – місто, країна.

3. Назва розташовується по центру.

4. Анотації подаються двома мовами (українською (словацькою) та англійською). Обсяг анотації: не менше 1800 знаків кожна. Анотації повинні повністю відповідати одна одній і містити коротко викладені вступ, мету дослідження, матеріали та методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки. Першою розміщують анотацію мовою, якою написана стаття. Ключові слова подаються у називному відмінку, не дублюються в заголовку, відповідають змісту роботи, розділені комою.

Перед анотацією англійською мовою розміщуються відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові автора; науковий ступінь та вчене звання, посада, повна назва місця роботи та/або навчання; адреса електронної пошти, ідентифікатор учасника ORCID; місто, країна) та назва статті англійською мовою.

5. Стаття повинна містити наступні структурні частини напівжирним шрифтом:

Вступ, що містить постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);

Методологія та методи дослідження;

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

У тексті статті посилання подаються у квадратних дужках, де вказуються номер позиції у списку використаної літератури i сторінка: [8, с. 56–57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. На автореферати і дисертації – не посилатися. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Ілюстрації та таблиці в статті нумеруються і супроводжуються назвою під малюнком (таблицею) по центру. Приклади ілюстративного матеріалу виділяються курсивом.

6. У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список використаної літератури (ЛІТЕРАТУРА), на яку посилається автор.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 позицій мовою оригіналу (подається в алфавітному порядку і не нумерується, оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

На кожне джерело зі списку літератури повинно бути хоча б одне посилання у тексті статті.

В кінці статті розміщується список використаних джерел англійською мовою (REFERENCES), оформлений відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA (American Psychological Association). Назви україномовних джерел подаються транслітерацією, а в квадратних дужках – наводиться переклад.